ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ได้กำหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์”เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ลงวันที่ : 07/10/2020                ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ได้กำหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์”เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลกรวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และสังคมส่วนรวมได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงทั้งนี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน“วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2564ขึ้น เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศและผลักดันให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐)และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ ในการนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมของประเทศโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๓

                หัวข้อในการจัดงาน วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

                ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการขอนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการดังกล่าวได้ที่E-mail : inventorday.rekm@nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ – 26 ตุลาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=171

Link : https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=171