เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 – 14.30 น. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 6 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น ๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงวันที่ : 14/10/2020                โดยกิจกรรมในวันนี้แบ่งเป็นภาคเช้าและบ่าย ในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 10.45 – 12.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เดินชมบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงบ่าย เป็นการประชุมหารือเชิงนโยบาย เยี่ยมชมอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

                “ขณะนี้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ กระจายอยู่ในภูมิภาค ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณามหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมเป็นแม่ข่ายและเป็นที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม กับ การปฏิบัติมาเชื่อมต่อกันได้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างดี การชมนิทรรศการความคืบหน้าในวันนี้ ดีใจที่ผลงานวิจัยหลายๆอย่างสามารถขายได้ เป็นนิมิตหมายที่ดี คิดว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดดเด่นในหลายๆด้าน ด้านหนึ่งที่ประทับใจมากคือด้านเกษตร และ การแพทย์ และ การนำเทคโนโลยีโทรคมนาคมต่าง ๆ ที่เจริญก้าวหน้ามากมาใช้ในการทำแผนที่ IOT อย่างไรก็ตาม ทาง อว.ไม่ได้เป็นผู้กำหนดว่าแต่ละมหาวิทยาลัยต้องวิจัยด้านใด เพราะว่าแต่ละที่จะแสดงออกมาเองว่าตนเองเก่งและชำนาญโดดเด่นเรื่องอะไร แต่โดยทั่วไปความเก่งของคนไทย ของสถาบันวิจัย ของมหาวิทยาลัย จะครอบคลุมด้าน BCG เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการที่เกี่ยวกับชีววิทยาการแพทย์ อาหาร สาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องสำอาง รวมไปถึง การแก้ปัญหาทำอย่างไรให้คนอยู่ดีกินดีขึ้น ฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทยกำลังไล่กวดประเทศอื่น ๆ ที่เคยนำหน้าเราไป ใกล้ชิดมากขึ้น ก้าวไปสู่ภาคปฏิบัติได้มากขึ้น และรัฐบาลก็สนับสนุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มากขึ้น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าว

Link : ภาพ สิริประภา กิตติกำจร ข่าว รวิพร สายแสนทอง