กัญชา มข. ชูช่อพร้อมตัดลงวันที่ : 09/11/2020                พิธิตัดช่อดอกกัญชา เพื่อการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จัดโดยกองบริหารงานวิจัย ซึ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้ให้เกียรติ์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้ง หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ ลาภจิตร โดยมี ผู้บริหารจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย นายกสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะ จนท.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ จนท. จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดตั้ง "สถาบันวิจัยแคนนาบิส มหาวิทยาลัยขอนแก่น" และได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับใบนุญาตในผลิต (ปลูก) กัญชา จำนวนพื้นที่ ในการเพาะปลูก 20 ตารางเมตร ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 72 เมล็ด/ รอบ (3 รอบ/ปี) เพื่อใช้ในโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา เพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการปลูกตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 จนวันพุธที่ 4 เดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อเก็บช่อดอก ประเมินสายพันธุ์ เพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

                ขณะนี้ พืชกัญชาที่ดำเนินการปลูก จำนวน 72 เมล็ด ในรอบที่ 1 ได้ครบกำหนดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวดอกกัญชาแล้ว จำนวน 5-7 ต้น ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัย จึงจัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวดอกกัญชาเพื่อใช้ในโครงการศึกษาวิจัยฯ ในรอบที่ 1 เพื่อนำผลผลิตไปใช้ในโครงการศึกษาวิจัย และประเมินและพัฒนาสายพันธุ์ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป กิจกรรมเก็บเกี่ยวดอกกัญชาเพื่อใช้ในโครงการวิจัย ถูกจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น