ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปิดพื้นที่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการลงวันที่ : 09/11/2020                เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปิดพื้นที่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี นำทีมโดย ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ ชี้แจงแนวนโยบายพร้อมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาและเพื่อการให้บริการทางวิชาการ และได้รับเกียรติจาก นายวีระชาติ สุริยะเสน หัวหน้างานพัสดุ เป็นผู้ให้ความรู้ เรื่องขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาและเพื่อการให้บริการทางวิชาการ โดยมีคณบดี อาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 140 ท่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้ทราบถึง หลักเกณฑ์ แนวทาง และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง