กองบริหารงานวิจัยชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565ลงวันที่ : 13/11/2020                ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาโดยกองบริหารงานวิจัยชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย การประชุมชี้แจงดังกล่าวเป็นการชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการฯเพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการในภาพรวมสำหรับประกอบการจัดทำคำของบประมาณของ มข. กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกวี จติกุล อาคาร AG08 คณะเกษศาสตร์ มข. มีนักวิจัย คณาจารย์ ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทาง Page สกสว. ได้จัดกิจกรรม live สด การประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นด้วย

                ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถ Download เอกสารดังกล่าว ได้จาก :

Link : https://kku.world/6jnuq