ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ลงวันที่ : 23/11/2020                สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)