วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปี 64ลงวันที่ : 30/11/2020                วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปี 64

                สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607 ,608 ,611