อธิการบดี เข้าเยี่ยมพบปะผู้บริหารและบุคลากร กองบริหารงานวิจัยลงวันที่ : 08/12/2020                อธิการบดี เข้าเยี่ยมพบปะผู้บริหารและบุคลากร กองบริหารงานวิจัย เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรและให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานภายในองค์กร

                วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่พบปะบุคลากรกองบริหารงานวิจัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศาสตราจารย์ ผิวพรรณ มาลีวงษ์ นายสมหวัง ทองนำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2

                ทั้งนี้ อธิการบดี ได้เปิดโอกาศให้บุคลากรกองบริหารงานวิจัยร่วมเสนอแนะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในงาน และร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กองบริหารงานวิจัยสามารถดำเนินงานให้ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด