มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการบริหารจัดการเงินวิจัยและบริการวิชาการลงวันที่ : 14/12/2020                เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการบริหารจัดการเงินวิจัยและบริการวิชาการ (KKU Research Transformation) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ผู้บริหาร ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความร่วมมือการให้บริการบริหารเงินสด ระหว่างธนาคาร กับมหาวิทยาลัยฯ